چربیگیرها

درآنالیز انواع محلول چربیگیری ،نرمالیته محلول توسط تیتراسیون اسید و باز سنجیده می شود و میزان کاهش غلظت ماده چربیگیری که رابطه مستقیم با نرمالیته دارد، حاصل می گردد. بدین ترتیب با بدست آوردن نرمالیته محلول و در نهایت میزان مواد چربیگیری، شارژ آن بسادگی انجام می پذیرد.


  • درباره ما ؟

    مهرگان شیمی تلاش می کند تا با تولید محصولات مختلف  تاثیر چشمگیری در صنعت آبکاری بگذارد. این شرکت بخش توسعه و تحقیق داشته و همواره تلاش می نماید تا به روز باشد .

  • About Services ?

    Customers who are buying from our company can use from our services free. Our services contains analyze, constant, training.

  • About Processes ?

    With consider to the industrial's needs and according to our customer's requests, we are going toward clear future with relying to our professional experiences. We are discussing our products in solution part.